Programy edukacyjne

PROGRAM EDUKACYJNY- CUKRZYCA

Edukacja ma na celu wyposażenie pacjenta z cukrzycą w wiedzę i umiejętności życia z chorobą tak, aby umiał postępować w sposób korzystny dla swojego zdrowia, aby był on odpowiedzialny za własne zdrowie i świadomie brał udział w terapii, umiejętnie prowadził samokontrolę i samo pielęgnację. Wiedza i umiejętności gwarantują skuteczniejsze leczenie cukrzycy, przyczyniają się do ograniczenia ostrych powikłań cukrzycy, ale także zredukowania późnych następstw choroby.

Edukację pacjenta prowadzą pielęgniarki, lekarze. Najczęstszą formą edukacji są: rozmowy, konsultacje z pacjentem i rodziną, pokazy obsługi pena, nauka wstrzyknięć insuliny( dawkowanie, miejsce wkłucia, zasady epidemiologiczne), rozdawanie ulotek, broszur, zeszytów samokontroli do domu.

PROGRAM EDUKACYJNY- NADCIŚNIENIE

Głównym założeniem programu edukacyjnego dzieci i dorosłych z nadciśnieniem tętniczym jest zapobieganie powstawaniu powikłań. Edukacja ma poprawić efektywność procesu leczniczego prowadzonego przez personel medyczny, przez co zmieni się na korzyść jakość życia tych pacjentów.

CELE:

• przekazanie podstawowych wiadomości o nadciśnieniu tętniczym – zwiększenie wiedzy na

temat jednostki chorobowej – istota nadciśnienia tętniczego i jej przyczyn przyczyny,

• przekazanie informacji dotyczących powikłań sercowo-naczyniowych nadciśnienia tętniczego,

• włączenie pacjenta do aktywnej współpracy w procesie samoopieki i samokontroli

Edukację pacjenta prowadzą pielęgniarki, lekarze. Najczęstszą formą edukacji są: rozmowy, konsultacje z pacjentem i rodziną, rozdawanie ulotek, broszur.

PROGRAM EDUKACYJNY-OTYŁOŚĆ

Głównym założeniem programu edukacyjnego osób z dodatnim wskaźnikiem otyłości, jest przeciw- działanie pogłębiania otyłości oraz powstawaniu jej powikłań.

CELE:

• podniesienie poziomu wiedzy na temat otyłości, jej przyczyn i powikłań,

• piramida zdrowego żywienia jako podstawa prawidłowego stylu życia,

• zwiększenie wiedzy na temat prawidłowej, zbilansowanej diety,

• omówienie znaczenia aktywności fizycznej w leczeniu otyłości,

• znaczenie wody w ludzkim organizmie.

Edukację pacjenta prowadzą pielęgniarki, lekarze. Najczęstszą formą edukacji są: rozmowy, konsultacje z pacjentem i rodziną, rozdawanie ulotek, broszur.