Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
w Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta, osobie bliskiej

 1. Dokumentację udostępnia się:
  • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy, za okazaniem dowodu tożsamości   (np. dowód osobisty, paszport),
  • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
   • rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18. roku życia, za okazaniem jego dowodu osobistego,
   • opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym),
  • osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem upoważnienia spełniającego wymogi określone w pkt 6.
 2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się pacjent za życia.
 3. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w następujących formach:
  • do wglądu na miejscu w siedzibie podmiotu leczniczego, pod nadzorem lekarza. Dotyczy to zarówno dokumentacji papierowej, jak i prowadzonej w formie elektronicznej;
  • poprzez sporządzenie i wydanie kopii (wyciągów, odpisów) dokumentacji papierowej oraz wydruku z dokumentacji elektronicznej;
  • przez wydanie oryginału (wyłącznie w sytuacjach, o których mowa w rozdziale VI poniżej),
  • na informatycznym nośniku danych (np. płyta CD, pendrive W celu skorzystania z możliwości wglądu w dokumentację medyczną pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa ustny wniosek.
 4. W celu otrzymania kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy  lub osoba upoważniona przez pacjenta składa ustny wniosek. Na tej podstawie generowany jest wniosek zawierający dane wnioskującego, dane osoby, której  dokumentacja jest udostępniona, zakresu poradni oraz czasookresu, którego dotyczy dokumentacja. Wniosek podpisuje wnioskujący i przyjmujący wniosek.
 5. W przypadku planowania odbioru kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć upoważnienie do uzyskania dokumentacji medycznej sporządzone w obecności pracownika uprawnionego do udostępniania dokumentacji medycznej. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.
 6. Wniosek może zostać złożony ustnie w Administracji lub Rejestracji, a także poprzez konto pacjenta na elektronicznej rejestracji na stronie er.pzzla.pl.
 7. Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia/wpłynięcia wniosku.
 8. Wydanie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności
  i ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru.
 9.  Wydanie kopii (wyciągów, odpisów) dokumentacji medycznej odbywa się po uiszczeniu opłaty, jeżeli jest za udostępnienie dokumentacji medycznej w wysokości zgodnej z właściwymi przepisami i jest odnotowywane na potwierdzeniu odbioru dokumentacji medycznej. Pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi z danej poradni jest bezpłatne.
 10.  Do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji medycznej upoważnieni
  są pracownicy uprawnieni do udostępniania dokumentacji medycznej a także  Dyrektor 
 11. Odmowa wydania dokumentacji medycznej, w przypadkach, w których udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.