Programy profilaktyczne

PROFILAKTYKA GRUŹLICY

Adresatami Programu są osoby dorosłe nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy. Badania powinny wykonać szczególnie osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności, które mogą się przyczynić do rozwoju choroby:

  • bezrobocie
  • niepełnosprawność
  • obciążenie długotrwałą chorobą
  • obciążenie problemem alkoholowym i/lub narkomanią
  • bezdomność

Zagrożenie chorobą sprawdzane jest podczas wywiadu z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby, które miały kontakt z chorym na gruźlicę, bądź wobec których istnieją inne przesłanki, mogą się zgłosić bez skierowania do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do której złożyli deklarację wyboru.  W uzasadnionych przypadkach, pacjenci kierowani są do lekarza, który zleca szczegółowe badania.

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Program kierowany jest do osób, które:

  • w danym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat
  • są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek,)
  • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia
  • które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców

Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego ubezpieczony jest zadeklarowany.

Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia.

PROFILAKTYKA HCV

Głównym celem programu jest zmniejszenie obciążenia zdrowotnego populacji skutkami zakażeń HCV.

Cele szczegółowe to:

– zwiększenie wiedzy o epidemiologii, czynnikach ryzyka, obrazie chorobowym oraz

 profilaktyce zakażeń HCV wśród młodzieży;

– zwiększenie liczby badań w kierunku HCV u osób z grup ryzyka zakażenia;

– zwiększenie wykrywalności zakażeń etiologii HCV

Do kogo skierowany jest program ?

Grupami narażonymi na zarażenie wirusem HCV są:

• biorcy krwi i preparatów krwiopochodnych (zwłaszcza przed 1992 r.)

• osoby poddawane zabiegom operacyjnym i/lub iniekcjom

• osoby po przebytym WZW B

• osoby otrzymujące iniekcje

• leczeni hemodializami

• chorzy na hemofilię

• zakażeni HIV

• uzależnieni od preparatów odurzających stosowanych w iniekcji lub donosowo

• osoby poddające się zabiegom upiększającym (tatuaże, piercing)

• osoby z podwyższoną aktywnością aminotransferaz wątrobowych.

Świadczenie w postaci wykonania badań diagnostycznych otrzyma każda osoba, która została zakwalifikowana do Programu. Lekarz kieruje pacjenta na badania.  Świadczenia są  udzielane nieodpłatnie w ramach Programu w zakresie anty‐HCV – badanie jednokrotne, opcjonalnie w zakresie badania anty‐HCV w ramach POZ.

.