Informacja dla pacjentów, którzy ukończyli 75 rok życia w sprawie wystawiania recept na leki bezpłatne od 1 września 2016 r.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 43a ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nadano od 1 września 2016 r. świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75 rok życia uprawnienie do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, których wykaz został ogłoszony 19 sierpnia 2016 r. Powołany przepis art. 43a ust.1 określił uprawnienia i zasady wystawiania recept, co oznacza, że:

  • Uprawnienie do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługuje świadczeniobiorcy od ukończenia 75 roku życia czyli najwcześniej od dnia 75 urodzin, pozostającego na „liście aktywnej” świadczeniodawcy a więc mimo uprawnienia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie może wypisać recepty pacjentowi spoza listy, np. w przypadku wyjazdu pacjenta i konieczności zaordynowania leków (pacjent/senior w „podróży”).
  • Osobami uprawnionymi do wystawiania recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne są – zgodnie z regulacja zawartą w art. 43a ust. 1 powołanej wyżej ustawy – wyłącznie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej .Oznacza to, że prawo do wystawiania przedmiotowych recept nie przysługuje lekarzom specjalistom nie posiadającym statusu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; lekarz specjalista decydując się na leczenie pacjenta 75+ lekami znajdującymi się na wykazie winien przekazać stosowną informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, który wystawi uprawnionemu stosowną receptę. Dlatego też prosimy, by w trakcie wizyty u lekarza specjalisty, który zaordynuje leki z wykazu leków bezpłatnych pamiętać o konieczności otrzymanie stosownej informacji w tym zakresie, celem przekazania lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej. W przeciwnym wypadku lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie będzie miał możliwości wypisania recepty na darmowe leki zalecone przez lekarza specjalistę.