Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie informacje w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, nie są dostępne cyfrowo w całości

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Cecki.
 • E-mail: pzzla@pzzla.pl
 • Telefon: 71-385-35-14

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie
 • Adres: ul.Lipowa 4
  55-140 Żmigród
 • E-mail: pzzla@pzzla.pl
 • Telefon: 71-385-35-14

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Siedziba Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego znajduje się w wielokondygnacyjnym budynku..
 • Budynek posiada pięć wejść do budynku. Do dwóch wejść można się dostać wprost z poziomu terenu – jednak tylko jedno umożliwia skorzystanie z windy w celu dostania się na wszystkie użytkowane kondygnacje, drugie posiada barierę w postaci schodów. Trzecie wejście do punktu szczepień posiada zamontowaną platformę umożliwiającą samodzielnie dostanie się do budynku. Pozostałe wejścia do budynku posiadają barierę w postaci schodów.
 • Rejestracja znajduje się na parterze. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.
 • Przed budynkiem, wyznaczono jedno dedykowane miejsce parkingowe.
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Winda w budynku umożliwia przewóz osób z trudnościami w poruszaniu się
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty pacjenta. Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu 71 385 25 14 lub pisać pzzla@pzzla.pl

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego posiada trzy oddziały zamiejscowe w Barkowie, Korzeńsku i Barkowie.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Barkowie

 • brak udogodnień dla niepełnosprawnych

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Korzeńsku

 • brak udogodnień dla niepełnosprawnych

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Powidzku

 • system przywoławczy z zewnątrz budynku przychodni w celu umówienia wizyty domowej
 • brak innych udogodnień dla niepełnosprawnych

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

Inne informacje i oświadczenia

 • Serwis www Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie nie posiada dedykowanej aplikacji mobilej.
 • Serwis zbudowany został w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.