Deklaracje POZ

Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, które złożyły deklaracje POZ w naszej placówce przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo podstawowa opieka zdrowotna realizowana jest przez filie – Wiejskie Ośrodki Zdrowia w Barkowie, Korzeńsku i Powidzku.

Przychodnia w ramach działań w tym zakresie prowadzi gabinety medycyny szkolnej w placówkach edukacyjnych gminy Żmigród.

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej. Aby zostać Pacjentem POZ naszej przychodni, wystarczy pobrany druk deklaracji wydrukować i dostarczyć go do rejestracji. Wraz z deklaracją należy złożyć druk oświadczenia z informacją o osobach upoważnionych do otrzymywania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach oraz uprawnionych do uzyskania dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta oraz telefon kontaktowy.

Druk oświadczenia
Rodzice bądź opiekunowie, którzy chcą objąć opieką naszej przychodni swoje dziecko, przy wypełnianiu deklaracji zobowiązani są do posiadania danych osoby, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego (imię, nazwisko, PESEL). Podczas zgłaszania noworodka konieczne jest także dostarczenie karty uodpornienia (tzw. karty szczepień) wydawanej przez szpital, w którym dziecko się urodziło.

Druk deklaracji można otrzymać w rejestracji i uzupełnić na miejscu. Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom zadeklarowanym w naszej przychodni dostęp do świadczeń zdrowotnych w przychodni, codziennie w godz. 8:00-18:00.